Plans personalitzats

Si necessites assessorament per fer alguna intervenció, projecte, tràmit administratiu, o creus que pots millorar l’estalvi a les teves factures energètiques, o qualsevol dubte de casa teva, o de la teva comunitat , no ho dubtis mes, contacta i parlem:

Projecte i documentació tècnica de les obres

 • Projectes/documentació tècnica d’expedients d’ampliació, modificació, reforma, i/o rehabilitació.
 • Projectes/documentació tècnica d’activitats, mediambientals i obertura.
 • Expedients de legalitzacions.
 • Estudi de seguretat i salut

Gestió de procés constructiu

 • Direcció facultativa de l’obra
 • Coordinador de seguretat i salut a l’obra
 • Contractació d’empreses i industrials
 • Planificació i organització de l’obra

Obtenció de certificats i subvencions 

 • Gestió per l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat d’edifici usat.
 • Inspeccions tècniques d’edificis (ITE)
 • Gestió per l’obtenció del certificat d’aptitud de l’edifici (ITE).
 • Certificats de solidesa
 • Tramitació de subvencions oficials
 • Instal·lació d’ascensor en edificis existents.
 • Gestió d’autoritzacions administratives.
 • Llicències d’obres, comunicats i assabentats.
 • Canvi d’ús.
 • Gestió administrativa del manteniment