Llibre de l’edifici. ITE

Primer la ITE i després el Llibre de l’Edifici

El Llibre de l’Edifici es un control obligatori per a tots els edificis plurifamiliars de mes de 45 anys. A partir de la data de recepció de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici, s’ha d’encarregar a un tècnic competent. El certificat d’aptitud el concedeix l’administració en funció del que consta en aquest informe ITE. Per als edificis d’habitatges plurifamiliars amb una antiguitat posterior al 1950, s’estableix la següent programació per passar la inspecció tècnica de l’edifici.

antiguitat edificis ITE plurifamiliars

Per als edificis d’habitatges unifamiliars: S’exceptuen aquells on la seva edificació principal, excloses construccions auxiliars d’escassa entitat constructiva, estigui separada 1,5 metres o més de la via publica, de zones d’us públic i de les finques adjacents. També els edificis d’habitatges unifamiliars que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment d’assolir els terminis fixats en aquest calendari. Aquests no tenen l’obligació de presentar l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici fins a la data en què caduqui aquesta cèdula d’habitabilitat.  

Antiguitat edifici ITE unifamiliar

Llegir-ne més…