Comunitats

Tradicionalment les comunitats de veins de les nostres vil·les i ciutats han estat gestionades per els administradors de finques, també la part  corresponent a les obres de reahabilitació i manteniment. Sense un reglament que regulés, ni obligués a res als propietaris, responsables últims de l’estat de conservació dels seus edificis, el deteriorament en alguns casos va arribat a límts inaceptables.

Va ser a partir de l’ensorrament d’un edifici al barri del Turó de la Peira l’11 de novembre de 1990, que el barraquisme vertical promocionat durant el franquisme, i la negligència de les administracions després, que va surtir a la llum pública la falta de manteniment i intervencions de rehabilitació en els edificis d’habitatge. El cas de l’aluminosis del Turó de la Peira es va arxivar el 1993 sense culpables. El jutge no va troba raons de pes perquè ningú pagués les conseqüències penals del sinistre, ja que les Administraciones no estaven obligades a inspeccionar els habitatges.

                                        Demolició d'edifici d'habitatges al barri del Turó de la Peira

Amb el Decret 67/2015 de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici, tot això ha canviat, si més no administrativament. Es obligatori passar la inspecció tècnica d’edificis ITE, redactar el llibre del edifici, fer el manteniment i obres de rehabilitació neccesàries, deixant constància en el registre del llibre totes les intervencions, al llarg de la vida útil de l’edifici. S’ecarregarà d’aquesta feina el tècnic competent o tècnic de capçalera. Aquesta tasca es desenvolupa independentment de l’administrativa que no resta regulada.

Joan Ramon Fernández, Aparellador Tècnic de capçalera. Per contactar clicka aquí

 • Es preveu que els informes d’inspecció s’han de lliurar a l’Administració per acreditar el compliment del deure d’haver passat la inspecció tècnica obligatòria i determinar si l’edifici és apte per a l’ús d’habitatge, i estableix l’obligació de lliurar als propietaris el certificat d’aptitud en el cas que l’edifici hagi de passar la inspecció tècnica. A més, la Llei considera com a infracció greu el fet de no disposar de l’informe tècnic quan aquest sigui exigible
 • El decret defineix el llibre de l’edifici com l’instrument d’informació de la vida de l’edifici que incorpora les característiques tècniques de les instal·lacions, dels serveis comuns, les qualitats i garanties, a més de les instruccions necessàries per a la conservació i el manteniment, i també les actuacions de rehabilitació o millora que cal tenir en compte per adaptar l’edifici i els habitatges a la normativa. 
 • Aquest Decret té com a principal objectiu fomentar la cultura del manteniment dels edificis d’habitatges i facilitar el coneixement de l’estat en què es troben, per tal que les persones propietàries i, en el seu cas, les comunitats de propietaris, puguin programar les actuacions i acordar l’aportació dels fons necessaris que cal adoptar, a curt i mitjà termini, per a la rehabilitació, la conservació i l’adequació dels habitatges als requeriments tècnics que regula la normativa vigent

Sóc Aparellador T’ajudo?
  Accepto la Política de privacitat