Estalviar a la factura d’aigua

Factura d'aigua. Unitats convivencials

La factura d’aigua te molts conceptes diferenciats pels que es paga, de manera que es penalitza molt un consum excessiu. En els costos s’hi contemplen impostos variats que depenen d’una gran diversitat d’agents que participen en la regulació, control i gestió del servei, de les administracions locals, metropolitanes i autonòmiques. Identificarem els diferents apartats de la factura, per tal d’analitzar els possibles estalvis econòmics.

Com esltalviar a la factura d’aigua?

Dades de contracte i facturació

Factura d'aigua. Dades contracte

Figuren el número de contracte i les dades del client. Es important comprovar el període facturat. Mes avall comprovar que les dates de la lectura coincideixen amb les dates de facturació, i el consum en m3 del període. Ens informa del tipus d’habitatge que tenim determinat. La classificació de les diferents tipologies d’habitatge, es determina en funció del cabal instal·lat. El cabal instal·lat d’un subministrament, corresponents a tots els aparells, o punts de servei d’aigua instal·lats al nostre habitatge. D’aquesta manera els habitatges amb mes punts d’aigua, els correspon una quota de servei mes alta. Comprovar que el tipus d’habitatge coincideix amb el nostre, perquè això determina la quota fixa de servei.

Factura d'aigua. Tipus d'habitatge

Factura d'aigua. Despesa diàriaResum de factura 

Llistat de conceptes desglossats amb els preus per partides: subministrament d’aigua, cànon de l’aigua, taxa clavegueram, taxa de tractament de residus i IVA. A la part dreta un gràfic resum amb l’historial de consum bimestral, i les dades en €/dia de la despesa mitjana, durant l’últim període. Podem fer un seguiment per comprovar quina repercussió tenen les mides d’estalvi, que anem prenent.

Detall de factura 

Desglossa les partides segons el volum de consum en m3, i el preu unitari en €/m3, amb l’import parcial de cada una d’elles:

1.- Subministrament d’aigua. Inclou la quota fixa de servei, segons el tipus d’habitatge, i el consum d’aigua en volum (m3). El consum es factura per trams. Els límits dels trams de consum es determinen considerant una unitat convivencial bàsica de 3 persones. Els primers 6 m3 tenen un preu, de 6-9 m3 un preu superior i el tram següent igual, fins a 5 trams diferents. Es una tarifa progressiva que ajuda a fomentar un consum responsable de l’aigua. Factura d'aigua. Tram de consumA partir d’aquí, els límits dels trams de consum varien en funció del nombre de persones que conviuen a la llar a partir de 3.  Així, als habitatges de residència habitual en què convisquin més de tres persones:

El tram 1 s’incrementarà en 2 m3 al mes per cada persona addicional.
El tram 2 s’incrementarà en 3 m3 al mes per cada persona addicional,
El tram 3 s’incrementarà en 5 m3 al mes per cada persona addicional,
I el tram 4 s’incrementarà en 6 m3 al mes per cada persona addicional. Un exemple per a 3, i per a 5 persones:

Factura d'aigua. Tram de consum

Factura d'aigua. Tram de consum

No oblidem que la factura es bimestral. Per tant la quota de servei en aquest cas per un habitatge tipus B amb dates de lectura del 20-10-2016 fins al 20-12-2016, seria 2 x 6,77 € = 13,54 €. A això haurem de sumar la part variable del consum d’aigua, per el preu del tram corresponent. En aquest cas 10 men dos mesos, per a dues persones, estaríem dintre del primer tram fins al 12 m3; 10 m3 x 0,6189 = 6,19 €

Comprovar que els preus unitaris corresponguin amb les tarifes vigents. Poden trobar-se errors en l’aplicació dels preus, o prorrates incorrectes en el càlcul de la quota de servei.

Per veure com reduir el consum d’aigua consultar: Calefacció i ACS. Eficiència energètica

Si vivim 4 o més persones, totes empadronades a l’adreça de l’habitatge, podem sol·licitar l’ampliació de trams de la tarifa de l’aigua i del cànon de l’aigua, bonificant una part de l’aigua consumida. Si a més a més, conviuen persones amb un grau de disminució superior al 75%, o amb un nivell III de dependència reconegut per resolució de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, computa com a dues persones a efectes de considerar l’ampliació de trams.

Per demanar l’ampliació de trams s’ha d’omplir aquest formulari, o realitzar la petició a través del formulari on-line de l’Agència Catalana de l’Aigua, o a qualsevol de les oficines presencials de l’ACA, o d’Aigües de Barcelona.

Factura d'agua. CànonCànon de l’aigua. Tribut amb finalitat ecològica, de l’Agència Catalana de l’Aigua, destinat a la inversió en els sistemes de sanejament, embassaments i la resta d’infraestructures de producció i transport de l’aigua. Funciona amb els mateixos trams de consum que la partida de subministrament d’aigua.  El cànon de l’aigua en els usos domèstics beneficia als qui menys consumeixen ja que se’ls hi aplica el tipus protegit (0,4863 €/ m3) sempre que el seu consum no superi el 1r tram. Als qui el seu consum es situa en el 2n, 3r o 4t tram, se’ls hi aplica el tipus general (0,5601 €/ m3 x coeficient de consum). Com hem dit l’ampliació de trams es computable al cànon i al consum d’aigua.

2.- Taxa clavegueram. Taxa municipal per al cost de conservació i manteniment de la xarxa de clavegueram, per al desguàs de les aigües brutes, des del punt de consum fins als punts d’abocament. Per a Barcelona funciona amb dos trams. Tram 1: 12 m3 a 0,1529 €/m3; Tram 2: > 12 m3 a 0,2294 €/m3. Si reclamem l’ampliació de trams, el límit del primer tram s’incrementa en 3 m3/mes, per cada persona de l’habitatge que superi el nombre de 4.  

3.- TMTR (Taxa metropolitana de tractament i deposició de residus municipals). Es destina a la gestió i el tractament de residus sòlids i es recapta per compte de l’Área Metropolitana de Barcelona . Tram 1: <6 m3 ; Tram 2: 6-12 m3; tram 3: 13-18 m3 tram 4: >18 m3. Els preus varien en funció del tipus d’habitatge, i amb un coeficient corrector anual en funció del municipi. Per a l’ampliació de trams existeix una bonificació del 5% per cada persona que superi el nombre de 3, comptant les persones discapacitades per dos.

Bonificació per bones pràctiques. Podran aplicar-se bonificacions de fins al 25 % de la TMTR a els contribuents que estableixin programes específics per incentivar la minimització, la recollida selectiva o altres mesures dirigides