Estalviar a la factura elèctrica (amb la nova tarifa 2.0TD)

Per començar hem d’identificar els diferents apartats per a tractar d’estalviar a la factura elèctrica, amb la nova tarifa 2.0TD. Amb una revisió ràpida, analitzarem els possibles estalvis econòmics. En el BOE número 103, de 30 de abril de 2021, s’estableix el contingut mínim i model d’una factura d’electricitat.

1.- Com estalviar a la factura elèctrica? 

Dades i resum de la factura. A l’encapçalament trobarem el logo i dades de l’empresa comercializadora amb la que contractem el servei, les dades de la factura amb l’import total, els períodes facturats, les dades del client, i una factura resum, amb els conceptes desglossats.  Hem de fixar-nos en el nom de la comercializadora, per si volem contractar en el mercat semi-regulat del PVPC (Preu de Venda al Petit Consumidor, abans TUR Tarifa d’Últim Recurs), l’única modalitat disponible en cas de poder acollir-se al bo social.

Amb el PVPC tindrem un preu variable amb la tarifa regulada, sense serveis addicionals ni descomptes. Si tenim el nou comptador digital, s’aplica a cada hora, el consum horari i el preu que correspongui, segons els preus comunicats per la xarxa elèctrica espanyola, sino és impossible saber quants kWh consumeixes cada hora, de manera que se t’aplica el perfil d’un consumidor mitjà (creat per Red Eléctrica Española). Es una bona tarifa, però els vaivens del mercat poden donar alguna sorpresa. Es recomana aquesta tarifa si no es vol estar pendent continuadament de les noves ofertes, o si ens podem acollir al bo social. Es pot sortir del mercat regulat i tornar a ell. Amb el PVPC han d’aplicar totes el mateix preu. A les comercialitzadores no els agrada aquesta tarifa perquè els impedeix oferir altres serveis. Només el poden oferir les comercialitzadores de referència:

En el mercat lliure tot depèn del que es pacti amb la comercialitzadora. N’hi han bones tarifes, però també molt dolentes. El mes habitual es trobar-se amb tarifes fixes. La CNMC (Comisión Nacional de Mercados y Competencia) a la seva web, te disponible un comparador d’ofertes i també, entre d’altres, un simulador de la factura elèctrica.

Qui pot acollir-se al Bo Social? Amb el bo social els descomptes son d’un 25% – 40%, segons les consideracions del Reial decret 897/2017 on canvien les condicions per poder beneficiar-se. Val la pena mirar-se els requisits per comprovar si ens podem acollir, tenint en compte que el preu de l’energia a l’estat espanyol es dels més cars d’Europa.

 • 25% per a consumidors vulnerables que compleixin els requisits establerts.
 • 40% per a consumidors vulnerables greus que compleixin els requisits establerts.
 • Si a més, ets un consumidor en risc d’exclusió social, perquè estàs sent atès pels serveis socials d’una administració autonòmica o local que paguen almenys el 50% de la factura, no hauràs d’afrontar la factura de la llum i, en cas d’impossibilitat temporal de fer front al pagament, no podràs interrompre el subministrament elèctric.
 • COVID-19: Nous beneficiaris. Es consideraran consumidors vulnerables i podran accedir a un 25% de descompte en la factura de la llum:
  • desocupat
  • Afectats per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO),
  • En cas de ser emprenedor, has vist reduïda la teva jornada laboral per motius assistencials, o altres circumstàncies similars que impliquen una pèrdua substancial d’ingressos.

Dades del contracte. Podrem consultar la potència que tenim contractada (en KW 2,30/3,45/4,60/5,75/6,90/8,05/9,20…) i amb quina tarifa (a partir d’ara sempre serà 2.0TD per a tots els contractes de fins a 15 kW de baixa tensió). Si tenim el PVPC o no, si la potència facturada es amb comptador digital o amb ICP, i si tenim comptador tele-gestionat: Encara que tinguem un comptador digital instal·lat, ens poden fer la lectura de potència per ICP. En aquest cas els rangs de potència contractada poden variar (2,20/3,30/4,40/5,50/6,60/7,70/8,80…) Molt important tenir sempre identificats el CUPS (Codi Unificat del Punt de Subministrament) i el número de contracte de subministrament de la distribuïdora, imprescindibles per fer molts tràmits.

Informació de l’electricitat utilitzada. Figuraran les lectures anterior i actual, i el total de cada període (KWh) informant de si es estimada o real, amb la data, que haurà de coincidir amb les dates dels dies facturats, en l’encapçalament de la factura, desglossat per cada període. També hi haurà un resum gràfic dels historials de consum durant els últims 14 mesos, la despesa mitjana diària €/dia, i el consum acumulat a l’últim any en KWh. Es molt important donar la lectura real (en el cas de no tenir un comptador digital amb la tele-gestió activada) perquè no s’acumulin possibles consums reals, per sobre de les lectures estimades . 

Períodes d’energia consumida, amb la nova tarifa 2.0TD. Aquí trobarem les lectures registrades en els diferents períodes. Recordem que a partir de l’1 de juny de 2021, tots els contractes de fins a 15 kW de baixa tensió (domèstics, petites empreses i locals comercials) passen automàticament a la tarifa 2.0TD. Amb aquest canvi tots els contractes que fins ara tenien les tarifes 2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1A, 2.1DHA i 2.1DHS, passen automàticament a la nova tarifa 2.0TD, que te tres períodes horaris amb tres preus de l’energia.

 • Període punta: de 10 a 14 h i de 18 a 22 h. Durant aquest període és quan l’energia serà més cara (Exemple: 0,224 euros/kWh)
 • Període pla: de 8 a 10 h, de 14 a 18 h i de 22 a 24 h. Durant aquest període, l’energia no serà tan econòmica com en el període vall, ni tan cara com en el període punta. (Exemple: 0,127 euros/kWh)
 • Període vall: de 00 a 8 h del matí. Durant aquest període, l’energia que s’utilitzi serà més econòmica Durant els caps de setmana (dissabtes i diumenges) i festius d’àmbit estatal, totes les hores seran vall. (Exemple: 0,084 euros/kWh). 

Si concentrem un 30% del consum elèctric en hores vall (el consum de la rentadora en un habitatge bàsic), podrem aprofitar els preus mes barats, i intentant acumular el màxim de consum elèctric en la franja vall. Hem de tenir en compte que disposarem de 8 h punta amb un preu d’un 77% mes car que les 8 h pla i 8 h vall amb un preu d’un 33 % mes barat, en el terme d’energia. A mes quantitat de consum concentrat en hores vall i pla, mes estalvi econòmic, i que això es manté durant els caps de setmana. Hem d’aprendre a pensar en estalviar energia.

Possibilitat de dos períodes de potència, amb la nova tarifa 2.0TD. Aquesta opció només la podrem aprofitar si tenim o ens plantegem instal·lar, sistemes d’acumulació d’energia, on no importa l’hora en que s’utilitza l’energia, i que necessitin més potència. Podrem contractar una potència diferent en hores del període vall (de mitjanit a les 8 h del matí, i els caps de setmana i festius), en què el preu de la potència serà més barat, coincidint amb les hores del període vall d’energia, quan el preu de l’energia serà també més econòmic. Si no és el cas, ens facturaran la potència amb els dos preus corresponents, resultan l’import total una mica més econòmic que amb el sistema tarifari anterior, 

 • Període punta: de 8 h a 24 h. Durant aquest període és quan la potència serà més cara (Exemple: 31,949 euros/kW de potència l’any)
 • Període vall: de 00 a 8 h del matí, i tots els caps de setmana i festius estatals. (Exemple: 2,701 euros/kW de potència l’any) 

Aparells que requereixen molta potència com per exemple, un acumulador d’aigua calenta,  radiadors elèctrics acumuladors (consultar Calefacció i ACS. Eficiència energètica), o un cotxe elèctric amb càrrega ràpida; tindrem la possibilitat de contractar una potència superior a les nits i caps de setmana i carregar-lo aleshores. D’aquesta manera ens estalviarem haver de contractar (i pagar) una potència superior durant tot el dia. No valdrà la pena intentar abaixar la potència contractada en període vall, ja que l’estalvi seria minúscul.

Detall de la factura. 

Facturació per electricitat consumida. Resultat de multiplicar el consum d’electricitat durant el període de facturació (KWh) per el preu del terme d’energia €/KWh. Pot estar desglossat en dues parts; la part corresponent al peatge d’accés, i l’import del cost horari d’electricitat:

 • Electricitat utilitzada durant el període PUNTA: 37,48 KWh x 0,224 €/KWh = 8,40 €
 • 37,48 KWh x 0,027378 €/KWh = 1,03 € (peatge d’accés)
 • 37,48 KWh x 0,10574 €/KWh = 3,96 € (càrrec energia utilitzada)
 • 0,027378 + 0,10574 + conceptes regulats no detallats a la factura (1)* €/KWh = 0,224 €/KWh
 • Electricitat utilitzada durant el període PLA: 34,30 KWh x 0,127 €/KWh = 4,36 €
 • 34,30 KWh x 0,020624 €/KWh = 0,71 € (peatge d’accés)
 • 34,30 KWh x 0,021148 €/KWh = 0,73 € (càrrec energia utilitzada)
 • 0,020624 + 0,021148 + conceptes regulats no detallats a la factura (1)* €/KWh = 0,127 €/KWh
 • Electricitat utilitzada durant el període VALL: 50,24 KWh x 0,084 €/KWh = 4,22 €
 • 50,24 KWh x 0,000714 €/KWh = 0,04 € (peatge d’accés)
 • 50,24 KWh x 0,005287 €/KWh = 0,27 € (càrrec energia utilitzada)
 • 0,000714 + 0,005287 + conceptes regulats no detallats a la factura (1)* €/KWh = 0,084 €/KWh

També podeu veure com podem reduir el consum energètic i estalviar a la factura elèctrica en una llar consultant: Actuacions a l’envolupant tèrmica

Facturació per potència contractada. Resultat de multiplicar la potència contractada (KW) per el preu del terme de potència €/KW i any i el nombre de dies facturats, per cada període. Pot estar desglossat en dues parts; la part corresponent al peatge d’accés, i l’import del cost de la potência contratada:

 • Potència contractada període PUNTA: 3,30 KW x 31,949 €/KW i any x (33/365) dies= 9,53 €
 • 3,30 KW x 23,469833 €/KW i any x (33/365) dies = 7,00 € (peatge d’accés)
 • 3,30 KW x 7,202827 €/KW i any x (33/365) dies = 2,15 € (càrrec per potència contractada)
 • 23,469833 + 7,202827 + conceptes regulats no detallats a la factura (2)* €/KW i any =                  31,949 €/KW i any  
 • Potència contractada període VALL: 3,30 KW x 2,701 €/KW i any x (33/365) dies= 0,81 €
 • 3,30 KW x 0,96113 €/KW i any x (33/365) dies = 0,29 € (peatge d’accés)
 • 3,30 KW x 0,463229 €/KW i any x (33/365) dies = 0,14 € (càrrec per potència contractada)
 • 0,96113 + 0,463229 + conceptes regulats no detallats a la factura (2)* €/KW i any =                          2,701 €/KW i any

Per continuar acumulant estalvi a la factura elèctrica, en aquest cas, hauríem de reduir la potència contractada. En un habitatge mitjà, es molt probable que puguem reduir la potència per sota dels 3 KW (2,30 KW), si no tenim calefacció i aigua calenta, alimentada amb electricitat. Podrem provar d’abaixar la potència per sota dels 3 KW, afegint l’estalvi del bo social, si ho contractem amb una comercialitzadora de referència, com ja hem dit abans. Encara i així, podrem baixar-la si tenim contractada potències superiors (recordem en KW 2,30/3,45/4,60/5,75/6,90/8,05/9,20… i amb ICP 2,20/3,30/4,40/5,50/6,60/7,70/8,80…) si assumim que haurem d’administrar la quantitat d’electrodomèstics que connectem a l’hora. Es pot fer un càlcul aproximat, sumant les potències dels electrodomèstics, que tenim a casa (1000 W = 1 KW),  comptant amb una certa tolerància que tenen els ICP. La potència es bàsicament el màxim d’electricitat que pots consumir en un mateix moment. La potència que tenim contractada a Espanya entre tots els consumidors es 1/3 major que la que n’hi ha realment instal·lada. Així que tenim, de mitjana, marge més que suficient per a baixar la potència contractada. Cada contracte amb la tarifa 2.0TD podrà abaixar la potència fins a dues vegades sense cap cost, sempre que ho faci abans del juny de 2022.

2.- Reflexions finals

El preu de la potència es redueix lleugerament, i el de l’energia augmenta una mica, respecte del model tarifari anterior. Això vol dir que a aquells qui tenien discriminació horària amb les tarifes antigues 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1DHA i 2.1DH, els hi pugen totes les franges i els redueixen les hores amb preu mínim, i els que tenien només un període sense la discriminació horària amb les 2.0A i 2.1A (la gran majoria), es beneficiaran si fan servir les recomanacions per poder estalviar.

Amb el nou sistema tarifari, es separen els costos en dues parts principals, i altres conceptes regulats no detallats a la factura:

 • Peatges establerts per la CNMC per pagar la xarxa de transport i distribució. La CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) reparteix el cost de la xarxa entre les persones usuàries, agrupant-los per nivell de tensió i potència. 
 • Càrrecs de la energia i potència utilitzats, que estableix el Ministeri, per cobrir costos del sistema que depenen de la política energètica

Conceptes regulats no detallats a la factura (1)*

 • Mercat majorista: Energia total per apuntament, sobrecost restriccions tècniques.
 • Normativa estatal: Pagaments per capacitat, operador de sistema i mercat, pèrdues en xarxa, fons nacional d’eficiència energètica.
 • Municipi: Taxa 1,5%, IAE
 • Altres: Comissions bancàries, marge d’activitat de la comercialitzadora.

Conceptes regulats no detallats a la factura (2)*

 • Marge d’activitat de la comercialitzadora.

L’aplicació del nou sistema suposa un canvi per repartir el cost per períodes horaris, per tal d’incentivar la demanda d’energia a les hores de menys demandades, fomentant així l’eficiència en l’ús de la xarxa de transport i distribució. Per altra banda, hi ha la voluntat de promoure l’electrificació també en la climatització i la mobilitat, criteri no recomanable en el cas dels habitatges. Veure: Calefacció i ACS. Eficiència energètica. La producció d’1 KWh d’electricitat genera 3 vegades més emissions que el gas natural, i incorpora molta més energia primària per generar-se. L’electricitat ha de ser evitada com energia final per al condicionament tèrmic. A l’hora, una diversificació de fonts energètiques ens permetrà més marge d’actuació (Exemple: cuinar amb gas al migdia, hora punta amb tarifa elèctrica)

Indirectament també promou les instal·lacions d’autoproducció als habitatges, amb energia renovable, per a l’autoconsum o per compensar l’energia excedentària de l’autoproducció, bolcant-la a la xarxa elèctrica segons detalla el Reial decret sobre l’autoproducció. Si generes la teva pròpia energia et resultarà molt més barat poder fer la despesa energètica en hores punta, què son les hores de més radiació solar. 

Finalment si no volem promoure l’especulació de les grans companyies, hem de canviar a una comercialitzadora que ens garanteixi energia renovable i una gestió sense ànim de lucre. Com a soci i usuari recomano la cooperativa Som Energia, podràs tenir tots els contractes d’energia elèctrica certificada com a 100% renovable,  participar en projectes de generació renovable i incloure aquest estalvi a la teva factura, o participar en compres conjuntes d’instal·lacions d’autoproducció. Ofereix servei a tot el territori de l’estat espanyol excepte Ceuta i Melilla.

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.