Inspecció Tècnica d’Edificis ITE

Tos els edificis plurifamiliars i les cases unifamiliars entre mitgeres, de més de 45 anys d’antiguitat han de passar la inspecció tècnica d’edificis ITE. Aquesta inspecció és un sistema obligatori de control periòdic que té per objecte verificar l’estat de conservació de l’immoble i les possibles deficiències constructives o funcionals. També son molt importants les propostes tècniques per a la millora de la sostenibilitat, l’ecoeficiència, la funcionalitat i les condicions d’accessibilitat de l’edifici.

En els casos de deficiències qualificades com a greus o molt greus, cal que el tècnic de capçalera comuniqui, de manera inmediata i a través d’aquest imprés,  tant a la propietat com a l’ajuntament del municipi on es trobi l’edifici, la situacio de risc inminent, i en el seu cas, la proposta de mesures de seguretat cautelars i urgents i el termini orientatiu per esmenar les deficiències.

La inspecció tècnica d’edificis ITE es un procediment que consisteix en una inspecció visual de l‘edifici realitzada per un tècnic competent, el tècnic de capçalera, en base a la qual es redacta l’informe ITE, amb el que es sol·licita a l’administració competent el certificat d’aptitud CA. L’objectiu principal de la ITE, és el de fomentar la cultura del manteniment dels edificis d’habitatges i facilitar el coneixement de l’estat en què es troben els edificis, per tal que les propietats o comunitats de propietaris, puguin programar les actuacions i acordar l’aportació dels fons necessaris que cal adoptar, per a la rehabilitació, la conservació i l’adequació dels habitatges als requeriments tècnics. Els edificis d’habitatges unifamiliars que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment d’assolir els terminis fixats en aquest calendari no tenen l’obligació de presentar l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici fins a la data en què caduqui aquesta cèdula d’habitabilitat.

Llegir-ne més…

Llibre de l’edifici. ITE

Primer la ITE i després el Llibre de l’Edifici

El Llibre de l’Edifici es un control obligatori per a tots els edificis plurifamiliars de mes de 45 anys. A partir de la data de recepció de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici, s’ha d’encarregar a un tècnic competent. El certificat d’aptitud el concedeix l’administració en funció del que consta en aquest informe ITE. Per als edificis d’habitatges plurifamiliars amb una antiguitat posterior al 1950, s’estableix la següent programació per passar la inspecció tècnica de l’edifici.

antiguitat edificis ITE plurifamiliars

Per als edificis d’habitatges unifamiliars: S’exceptuen aquells on la seva edificació principal, excloses construccions auxiliars d’escassa entitat constructiva, estigui separada 1,5 metres o més de la via publica, de zones d’us públic i de les finques adjacents. També els edificis d’habitatges unifamiliars que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment d’assolir els terminis fixats en aquest calendari. Aquests no tenen l’obligació de presentar l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici fins a la data en què caduqui aquesta cèdula d’habitabilitat.  

Antiguitat edifici ITE unifamiliar

Llegir-ne més…