ITE, Inspecció Tècnica d’Edificis.

Aquest control és obligatori per a tots els edificis plurifamiliars de mes de 45 anys (i per determinats habitatges unifamiliars) i consta d’un informe d’inspecció tècnica de l’edifici que s’ha d’encarregar a un tècnic de capçalera, i un certificat d’aptitud que es concedeix en funció del que constin en aquest informe. Els edificis han de passar aquesta ITE, Inspecció Tècnica d’Edificis, com fan els cotxes amb l’ITV. De tal manera s’ha de fer un seguiment durant tota la vida útil, La vigència del certificat d’aptitud de l’edifici depèn del tipus de deficiències establertes a la ITE, Inspecció Tècnica d’Edificis; sense deficiències, lleus, importants, greus o molt greus. En funció del tipus de deficiències que hi hagi en l’edifici s’ha d’aprovar un programa de rehabilitació, cal realitzar l’execució de les obres de rehabilitació i realitzar verificacions tècniques de forma periòdica mentre aquestes obres no hagin estat realitzades.

També cal que tots els edificis que han passat la ITE, Inspecció Tècnica d’Edificis, disposin d’un Llibre de l’edifici per a edificis existents que s’ha d’encarregar a un tècnic competent i en el qual ha de contenir instruccions o recomanacions d’ús i manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions així com un arxiu de documents i un registre d’incidències. Mitjançant el llibre de l’edifici també es descriuen les caracterñístiques constructives i ens assegurem que el funcionament de tots els sistemes constructius passius, com els equipaments actius, funcionen correctament. 

Principals novetats del decret 67/2015 sobre el Llibre de l’Edifici

L’informe d’inspecció tècnica realitzat amb el nou decret 67/2015 també ha d’incloure unes recomanacions sobre el manteniment i conservació de l’edifici indicant les accions que cal dur a terme i la seva periodicitat. Aquestes recomanacions hauran de formar part de les instruccions que contindrà el llibre de l’edifici que la propietat de l’immoble haurà d’encarregar un cop finalitzada la inspecció tècnica de l’edifici.

Tot aquest procés de la ITE ha de permetre implantar una cultura de manteniment i conservació.  Les comunitats hauran de contractar un professional independentment de l’administrador de finques, per fer el seguiment del manteniment de l’edifici. El tècnic de capçalera és el professional adequat per a realitzar-les així com per gestionar el manteniment de l’edifici.

El contingut del llibre de l’edifici d’habitatges existents que s’estableix en els article 23, 24 i 25 del decret, han de contenir en l’arxiu els següent documents:

 • L’informe ITE, Inspecció Tècnica d’Edificis.
 • El programa de rehabilitació que adopti les mesures correctores necessàries per esmenar les deficiències en el termini que estableixi l’informe d’inspecció tècnica, amb el corresponent acord de la Junta d’aprovació del programa i el seu finançament a través del fons de reserva específic
 • Els certificats de final d’obra de totes les obres que s’executin en l’edifici
 • El certificat d’eficiència energètica de l’edifici
 • Les instruccions o recomanacions d’ús i manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions
 • Els documents que justifiquin la realització d’operacions de reparació, manteniment i rehabilitació de caràcter obligatori, així com la identificació de les empreses o professionals que les han realitzades i les garanties que s’han donat. No s’admetran els documents que no siguin factures amb tots els requisits legalment exigibles a aquestes
 • Els certificats d’inscripció en el Registre d’instal· lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya de les instal·lacions comunes de l’edifici de baixa tensió, gasos combustibles, instal·lacions petrolíferes, instal·lacions tèrmiques i d’ascensors que s’hagin realitzat.
 • Els certificats d’inspeccions tècniques de les instal· lacions comunes sotmeses a reglamentació de seguretat industrial.
 • Tota la documentació que sigui rellevant per al coneixement de l’estat de l’edifici i tota la documentació de què ja es disposi sobre l’edifici.
  Accepto la Política de privacitat