Tècnic de capçalera

Els edificis necessiten un manteniment i control al llarg de la seva vida i amb el pas del temps cal fer-hi operacions de rehabilitació. Molts edificis requereixen, a més, una posada al dia pel que fa a la seva accesibilitat,  qualitat ambiental, estalvi energètic, i confort, millorant l’envolupant tèrmica, així com les seves instal·lacions, podent implementar energies renovables amb autoconsum. En aquest sentit, esdevé necessari el tècnic de capçalera coneixedor de l’edifici, que guiï les operacions que cal fer en cada moment, assegurar-ne el correcte manteniment, i la previsió econòmica de les intervencions. Produir energia al terrat d’un edifici podria ser suficient per finançar les obres de manteniment i rehabilitació. El tècnic de capçalera  informa, orienta i soluciona sobre qualsevol tema relacionat amb el manteniment i rehabilitació d’edificis i habitatges. Organitza i gestiona els programes de manteniment preventiu i planificales actuacions de rehabilitació i millora que s’hagin de realitzar

Aquests edificis han de passar la ITE, Inspecció Tècnica d’Edificis, i s’ha de fer el seguiment, durant tota la vida útil, implementant el llibre del edifici.  El Llibre de l’Edifici és un conjunt de documents que donen informació sobre les característiques tècniques de l’edifici (solucions constructives, instal·lacions…) i que doten la propietat de les instruccions d’ús i manteniment necessàries per allargar la vida útil de l’edifici i evitar-ne la degradació. És obligatori per a tots els edificis d’habitatges construïts a Catalunya després del 7 d’abril de 1993 i per a tots els edificis existents de més de 45 anys d’antiguitat, a partir del moment que hagin passat la Inspecció Tècnica de l’Edifici.

Per a gestionar les intervencions que s’han de realitzar als edificis que presenten algun tipus de deficiència, cal disposar d’un Programa de Rehabilitació, temporal i econòmic. Aquest document és obligatori pels edificis que hagin passat la Inspecció Tècnica de l’Edifici d’Habitatges, i s’hagi detectat alguna deficiència, per preveure les actuacions i constituir un fons de reserva específic per fer front a les despeses necessàries per a l’execució de les obres.

Parale·lament s’informa als propietaris de tot aquest procés, amb un document on es resumeix de forma calendaritzada, en un període mínim de deu anys, totes les operacions i actuacions que s’han de realitzar a l’edifici. Es el Programa de Manteniment que engloba la planificació de les operacions de manteniment preventiu i les actuacions de manteniment corrector (rehabilitació, reparació o millora) que s’han acordat realitzar en l’edifici, amb l’estimació del cost econòmic de cada intervenció i la previsió financera per a respondre econòmicament davant les despeses que derivin en cada intervenció. Aquestes intervencions s’aniran registrant, per a deixar constància de la seva execució i del grau de compliment de la programació.

Aquesta feina es la que fa el tècnic de capçalera en la comunitat:

Documentació del manteniment

 • Elaboració del llibre de l’edifici 
 • Redacció del programa de rehabilitació
 • Redacció del pla de manteniment preventiu i corrector
Gestió de rehabilitació i manteniment
 
 • Propostes de millora, rehabilitació energètica
 • Control i seguiment del pla de rehabilitació i manteniment.
 • Coordinació dels treballs de reparació, manteniment i rehabilitació.
 • Contractació d’industrials i comparació de pressupostos
 • Planificació i seguiment del fons de reserva pressupostari 
 • Assessorant sobre finançament extern i d’accés a ajuts i subvencions
 • Coordinació tècnica i gestió de contractes de manteniment
Contractació del tècnic de capçalera
 
Com a qualsevol treball professional, cal formalitzar la contractació del tècnic de capçalera, mitjançant un document que reguli les condicions tècniques i econòmiques entre el tècnic de capçalera i la comunitat de propietaris. Analogament al que en el cas dels metges de capçalera s’havia denominat l’iguala. En aquests tipus de contractes es molt important acotar els serveis inclosos, i els que no ho estan, i que per tant es facturarien a part.
  Acepto la Política de privacitat

  Publicació disponible en: Català