Rehabilitar i desgravar

Desgravacions fiscals per a rehabilitació amb Next Generation EU

Les deduccions fiscals son una part més dels ajuts, gens menyspreable, dels fons NextGenerationEU, per a fomentar la rehabilitació d’habitatges, i poder desgravar les despeses de la rehabilitació energètica de la façana. Per aconseguir els diversos aventatges, s’han de coneixer tots els reials decrets que regulen la matèria, rehabilitar i desgravar. Deducció de la rehabilitació energètica.

A.- Deducció en la quota de l’IRPF / RDL 19/2021 del 5 d’octubre

1.- Deducció del 20% de les quantitats satisfetes des del 06/10/21 al 31/12/23, de les obres realitzades en un habitatge, per reduir la demanda de calefacció al menys un 7%, en el període impositiu en el que s’expedeix el certificat i sempre abans del 01/01/24. Base màxima per any 5.000 €.

2.- Deducció del 40% de les quantitats satisfetes des del 06/10/21 al 31/12/23, de les obres realitzades en un habitatge, per reduir el consum d’energia primària no renovable al menys un 30%, o es millora la qualificació energètica per aconseguir una classe A o B, en el període impositiu en el que s’expedeix el certificat i sempre abans del 01/01/24. Base màxima per any 7.500 €.

3.- Deducció del 60% de les quantitats satisfetes des del 06/10/21 al 31/12/23, de les obres realitzades en un edifici d’habitatges, per reduir el consum d’energia primària no renovable al menys un 30%, o es millora la qualificació energètica per aconseguir una classe A o B, en els anys 2021, 2022, i 2023 en relació a les quantitats satisfetes a cada any. Base màxima per any 5.000 € (base màxima acumulada de 15.000 €). Si s’excedeix un exercici la base màxima, es pots traslladar al 4 anys següents

Condicionants

 • Cal fer dos certificats, el certificat d’eficiència energética d’abans de fer les obres, i el de desdrés, expedit pel tècnic competent. No és vàlid si ja s’han iniciat les obres, si es vol desgravar l’eficiència energètica.
 • Les quantitats satisfetes en efectiu no donaran dret a deducció. Els pagaments hauran de ser per transferència, targeta, xec o ingrés en compte.
 • No formaran part de la base de deducció les quantitats subvencionades.
 • Les 3 desgravacions son incompatibles entre si respecte la mateixa obra.
 • L’actuació ha de ser de > o = de1.000 € per habitatge (art 44.1. RD 853/2021)

Per rehabilitar i desgravar, consulta també el post >>> Rehabilitació energètica amb Next Generation EU

Rehabilitar i desgravar Novetats de l'agència tributària RDL 19/2021

B.- No integració a la base imposable de la declaració de renda

1.- Els ajuts corresponents al RD 691/2021 que regula les subvencions a atorgar en rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del programa de rehabilitació energètica per edificis existents en municipis de repte demogràfic (programa PREE 5000).

2.- Els ajuts corresponents al RD 737/2020 que regula els programa d’ajust per actuacions en rehabilitació energètica en edificis existents i regula la seva concessió directa en ajudes d’aquest programa a les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla (Programa PREE).

3.- Els ajuts corresponents al RD 853/2021 pel que regula els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del pla de recuperació i transformació i resiliència.

Condicionants

 • La resta d’ajuts, municipals, autonòmics i estatals, sí s’han d’integrar a la base com a increment patrimonial en la declaració de renda de l’any que efectivament es cobren.
Rehabilitar i desgravar IVA reduït en obres de rehabilitació

C.- IVA reduït del 10% per a les següents actuacions

1.- Obres de rehabilitació segons la LIVA de l’Agència Tributària

Les obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges, inclosos els locals, garatges i annexos, conseqüència de contractes directament formalitzats entre el promotor i el contractista. (No s’aplica el tipus reduït a les subcontractes. Es consideren destinades principalment a habitatges les edificacions en les quals almenys el 50% de la superfície construïda es destini a aquest ús), que compleixen els requisits següents:

 • Que més del 50% del cost total del projecte de rehabilitació es correspongui amb obres de consolidació o tractament d’elements estructurals, façanes o cobertes, o obres anàlogues o connexes a la rehabilitació:
 • Obres anàlogues
 • Les d’adequació estructural que proporcionin a l’edificació condicions de seguretat constructiva, de manera que quedi garantida la seva estabilitat i resistència mecànica.
 • Les de reforç o adequació dels fonaments, així com les que afectin o consisteixin en el tractament de pilars o sostres.
 • Les d’ampliació de la superfície construïda, sobre i sota rasant.
 • Les de reconstrucció de façanes i patis interiors.
 • Les d’instal·lació d’elements elevadors, inclosos els destinats a salvar barreres arquitectòniques per a l’ús de discapacitats.
 • Obres connexes
 • Obres de fusteria, ram de paleta i lampisteria
 • Les de millores i adeqüació de tancaments, instal·lació elèctrica, aigua, climatització, i protecció contra incendis
 • Les obres de rehabilitació energètica
 • Si es compleix el primer requisit, l’import total de les obres totals ha d’excedir del 25% del preu d’adquisició de l’edificació (si es va efectuar en els dos anys anteriors a l’inici de les obres de rehabilitació), o del valor de mercat de l’edificació abans de la seva rehabilitació, descomptant en tots dos casos el valor del sòl.

2.- Obres de renovació o reparació segons la LIVA de l’Agència Tributària

Es consideren obres de renovació o reparació per a tributar al tipus reduït, les execucions d’obra de renovació i reparació per a rehabilitar i desgravar, en edificacions destinades principalment a habitatges, si es compleixen els següents requisits:

 • Que el destinatari sigui una persona física i utilitzi l’habitatge per al seu ús particular. Es desgrava la reforma de l’habitatge habitual. Si l’habitatge es destina a l’arrendament o a l’exercici d’una activitat empresarial o professional (encara de manera parcial), no s’aplica el tipus reduït.
 • Que la construcció o rehabilitació hagi finalitzat almenys dos anys abans del començament de les obres de renovació o reparació.
 • Que la persona que realitzi les obres no aporti materials per a la seva execució o, en el cas que els aporti, el seu cost no excedeixi del 40% de la base imposable de l’operació.

Demana informació:
  Accepto la Política de privacitat

  Deixa un comentari

  Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.