Rehabilitar amb NextGenerationEU

Als anys noranta, quan estudiava l’optativa de rehabilitació a l’Escola Universitària d’Arquitectura Tècnica de la UPC (com es deia abans), sempre es repetia contínuament en el sector; ara sí que si, és el moment de la rehabilitació, seguirem el camí d’Europa… En aquells temps ni remotament es parlava de rehabilitació energètica.

Hem hagut d’esperar molt, perquè un ens superior com la UE, ens permetir Rehabilitar amb NextGenerationEU, per posar la rehabilitació dels edificis existents, com una fita principal.

Es pot deduir però, que no és per una preocupació social de cara a progressar en la qualitat de vida de les persones, amb l’actualització dels estàndards de qualitat ambiental, sinó com a part important de l’última estratègia mundial de reducció d’emissions de GEH. El canvi climàtic, i una pandèmia mundial, mai vista fins ara, ho ha precipitat tot

Raons per aprofitar NextGenerationEU per a la rehabilitació energetica

 • Donada l’antiguitat del parc edificat existent, tenim una oportunitat de posar al dia l’actualització del manteniment, accesibilitat, confort tèrmic i seguretat estructural dels edificis, per rehabilitar amb NextGenerationEU. Recordem que aquests ajuts poden arribar fins a un 80%, segons l’estalvi energètic aconseguit, incloent totes les actuacions de rehabilitació, no només la corresponent als sistemes per millorar l’eficiència energètica.
 • Per posar al dia els nostres habitatges, superant l’estat actual material, en benefici de la salut, de l’economia de les persones i del medi ambient, mitjançant la reducció d’emissions degudes a l’ús d’energia en climatització.
 • Els majors ajuts son a benefici dels que viuen en edificis de més antiguitat i pitjor qualitat ambiental i energètica, es a dir la classe treballadora, ja sigui propietària com a receptora directa, o llogatera indirectament amb l’estalvi de la factura energètica, o millora de confort.
 • Transformació del sector tradicionalment depredador de recursos i poc innovador, a manera d’embornal d’emissions amb conciència ecològica (en molts casos amb interès greenwash), en una eïna socioeconòmica de primer ordre.
 • Els ajuts NextGenerationEU, son una oportunitat amb data de caducitat, i no hem d’oblidar que es van proposar com impuls de l’economia, després de l’aturada amb la pandemia, per tant no sabem si en el futur tindrem unes subvencions tant importants com aquestes.

Com funcionen les subvencions NextGenerationEU

S’enten per agent rehabilitador la persona física o jurídica, o entitat pública o privada que
pugui realitzar actuacions d’impuls, seguiment, gestió i percepció d’ajudes públiques, mitjançant mecanismes de cessió de dret de cobrament o similars, elaboració de documentació o projectes tècnics o altres actuacions necessàries per al desenvolupament de les actuacions de rehabilitació o millora que puguin ser objecte de finançament, a través d’algun dels programes subvencionables.

Mitjançant l’agent rehabilitador es tramita la sol·licitud de les subvencions. Professional que coneix tots els requisits i terminis per tramitar els ajuts per a rehabilitar amb NextGenerationEU, i és capaç de posar-los en marxa i gestionar-los, amb l’objectiu d’obtenir el major percentatge de subvenció possible:

 • Posar en marxa el projecte i gestionar-lo, amb l’objectiu d’aconseguir el major % possible de subvenció.
 • Recerca de la millors solucions i sistemes d’aïllament tèrmic que s’adaptin a la tipologia de l’edifici.
 • Avaluació de les condicions d’eficiència energètica  i d’autoconsum local d’energies renovables.
 • Elaborar el projecte tècnic i la documentació necessària per tal d’obtenir la llicència d’obres.
 • Presentar la documentació per posar en marxa el tràmit burocràtic i la concessió dels ajuts.
 • Direcció d’execució d’obra per assolir les mesures de rehabilitació energètica prescrites.  
 • Coordinació del agents intervinents per portar a terme l’objectiu de la rehabilitació energètica.
 • Informació continuada a la comunitat de propietaris de tots els procediments i gestions.

Principals programes

Programa 3: Ajuts a les actuacions de rehabilitació en l’àmbit de l’edifici

Actuacions subvencionables Aquest programa té per objecte, tant en àmbit urbà com rural, el finançament d’obres o actuacions en els edificis d’ús predominant residencial en les quals s’obtingui una millora acreditada de l’eficiència energètica, amb especial atenció a l’envolupant edificatòria, en edificis de tipologia residencial col·lectiva, incloent-hi els seus habitatges, i en els habitatges unifamiliars:

 • Reducció mínima d’almenys el 30% de consum d’energia primària no renovable (Epnr) + Reducció de
  demanda del 25% (en refrigeració i calefacció) en zona climàtica C i 35% en zones climàtiques D i E

Ajut addicional per vulnerabilitat econòmica. Quan s’identifiquin situacions de vulnerabilitat econòmica en algun dels propietaris o usufructuaris dels habitatges inclosos en l’edifici objecte de rehabilitació, es podrà concedir un ajut addicional que podrà assolir fins al 100 % del cost de l’actuació imputable:

 • Per acreditar aquesta situació de vulnerabilitat econòmica, el límit màxim d’ingressos, serà el següent: 
 • – Unitat de convivència sense menors o sense persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%: fins a 2 vegades l’IRSC (indicador de renda de suficiència de Catalunya). 
 • – Unitat de convivència amb un menor o una persona amb grau de discapacitat igual o superior al 33%: fins a 2,5 vegades l’IRSC. 
 • – Unitat de convivència amb dos menors o persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%: fins a 2,7 vegades l’IRSC. 
 • – Unitat de convivència amb tres o més menors o persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%: fins a 3 vegades l’IRSC. 
 • Es considera que formen part de la unitat de convivència totes les persones que constin empadronades a l’habitatge.  
 • Per a l’exercici del 2023, la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya fixa el valor de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya en 614,65 euros mensuals i 8.605,15 euros anuals.

Programa 4: Aquest programa té per objecte el finançament d’actuacions o obres de millora de l’eficiència energètica en els habitatges, ja siguin unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.

Actuacions subvencionables

 • Reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d’almenys un 7%
 • Reducció del consum d’energia primària no renovable d’almenys un 30%
 • Actuacions sobre els elements que componen l’envolupant tèrmica, per adequar les seves
  característiques amb els valors límit de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l’aire, quan
  escaigui, establerts en la taula 3.1.1.a i 3.1.3.a del CTE-DB-HE1

Cost mínim de l’actuació

≥ 1.000 €

% Import de la subvenció

40% del cost de la intervenció

Topall de l’ajut

3.000 €

Programa 5: Ajuts a l’elaboració del Llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació: Impulsar la implantació i generalització del Llibre d’edifici existent per a la rehabilitació, mitjançant una subvenció que cobreixi part de les despeses d’honoraris professionals, així com projectes tècnics de rehabilitació integral d’edificis amb el propòsit d’activar la demanda d’una rehabilitació energètica significativa i d’alta qualitat en els edificis.

Actuacions subvencionables

 • Elaboració del llibre de l’edifici existent d’acord amb el punt 2.3 de l’annex 3 de la resolució DSO
  825/2022
 • Redacció de projectes de rehabilitació (segons les característiques del programa específic)
  segons el punt 3 de l’annex 3 de la resolució DSO 825/2022.
 • Els edificis objecte de les actuacions subvencionables a través d’aquest programa hauran de complir els següents requisits:
 • a) Estar finalitzats abans de l’any 2000.
 • b) Que almenys el 50% de la seva superfície construïda sobre rasant, exclosa la planta baixa o plantes inferiors si té o tenen altres usos compatibles, tingui ús residencial d’habitatge.

Llibre de l’edifici

Quantia

Quantia màx

Habitatges unifamiliars i
plurifamiliars fins a 20 habitatges

700 € + 60 €/habitatge

1.900 €

Habitatges plurifamiliars
de més de 20 habitatges

1.100 € + 40 €/habitatge

3.500 €

Projectes de rehabilitació

Quantia

Quantia màx

Habitatges unifamiliars i
plurifamiliars fins a 20 habitatges

4.000 € + 700 €/habitatge

18.000 €

Habitatges plurifamiliars
de més de 20 habitatges

12.000 € + 300 €/habitatge

30.000 €

Demana informació:
  Accepto la Política de privacitat

  Deixa un comentari

  Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.