Inspecció Tècnica d’Edificis ITE

Tos els edificis plurifamiliars i les cases unifamiliars entre mitgeres, de més de 45 anys d’antiguitat han de passar la inspecció tècnica d’edificis ITE. Aquesta inspecció és un sistema obligatori de control periòdic que té per objecte verificar l’estat de conservació de l’immoble i les possibles deficiències constructives o funcionals. També son molt importants les propostes tècniques per a la millora de la sostenibilitat, l’ecoeficiència, la funcionalitat i les condicions d’accessibilitat de l’edifici.

En els casos de deficiències qualificades com a greus o molt greus, cal que el tècnic de capçalera comuniqui, de manera inmediata i a través d’aquest imprés,  tant a la propietat com a l’ajuntament del municipi on es trobi l’edifici, la situacio de risc inminent, i en el seu cas, la proposta de mesures de seguretat cautelars i urgents i el termini orientatiu per esmenar les deficiències.

La inspecció tècnica d’edificis ITE es un procediment que consisteix en una inspecció visual de l‘edifici realitzada per un tècnic competent, el tècnic de capçalera, en base a la qual es redacta l’informe ITE, amb el que es sol·licita a l’administració competent el certificat d’aptitud CA. L’objectiu principal de la ITE, és el de fomentar la cultura del manteniment dels edificis d’habitatges i facilitar el coneixement de l’estat en què es troben els edificis, per tal que les propietats o comunitats de propietaris, puguin programar les actuacions i acordar l’aportació dels fons necessaris que cal adoptar, per a la rehabilitació, la conservació i l’adequació dels habitatges als requeriments tècnics. Els edificis d’habitatges unifamiliars que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment d’assolir els terminis fixats en aquest calendari no tenen l’obligació de presentar l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici fins a la data en què caduqui aquesta cèdula d’habitabilitat.

L’obligació de passar la inspecció tècnica de l’edifici s’haurà de comunicar a la propietat a través d’un requeriment de l’Administració actuant, on quedin degudament justificades les causes objectives i el termini per poder efectuar la inspecció tècnica, el qual no podrà ser inferior a tres mesos.

En el cas dels edificis d’habitatges que duguin a terme rehabilitacions integrals i hagin obtingut la llicència municipal de primera ocupació, o en el seu cas, hagin efectuat la comunicació prèvia que preveu la normativa d’urbanisme vigent un cop finalitzades les obres, el termini d’antiguitat de 45 anys de l’obligació de passar la inspecció tècnica s’inicia a partir de la data de finalització de les obres de rehabilitació integral que fixi el certificat de final d’obres.

Excepcionalment, en aquells edificis d’habitatges que, malgrat no tenir l’antiguitat requerida per passar la inspecció tècnica obligatòria, i quan l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’ajuntament del municipi on estigui ubicat l’edifici constatin l’existència de deficiències tècniques, es podrà exigir aquesta inspecció a la propietat de l’edifici.

És obligatori disposar del llibre de l’edifici per a poder-ne gestionar el manteniment de l’edifici, per a tots els edificis d’habitatges construïts a Catalunya després del 7 d’abril de 1993 i per a tots els edificis existents de més de 45 anys d’antiguitat, a partir del moment que hagin passat la Inspecció Tècnica de l’Edifici.

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.