Llibre de l’edifici. ITE

Primer la ITE i després el Llibre de l’Edifici

El Llibre de l’Edifici es un control obligatori per a tots els edificis plurifamiliars de mes de 45 anys. A partir de la data de recepció de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici, s’ha d’encarregar a un tècnic competent. El certificat d’aptitud el concedeix l’administració en funció del que consta en aquest informe ITE. Per als edificis d’habitatges plurifamiliars amb una antiguitat posterior al 1950, s’estableix la següent programació per passar la inspecció tècnica de l’edifici.

antiguitat edificis ITE plurifamiliars

Per als edificis d’habitatges unifamiliars: S’exceptuen aquells on la seva edificació principal, excloses construccions auxiliars d’escassa entitat constructiva, estigui separada 1,5 metres o més de la via publica, de zones d’us públic i de les finques adjacents. També els edificis d’habitatges unifamiliars que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment d’assolir els terminis fixats en aquest calendari. Aquests no tenen l’obligació de presentar l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici fins a la data en què caduqui aquesta cèdula d’habitabilitat.  

Antiguitat edifici ITE unifamiliar

Per a realitzar l’informe d’inspecció tècnica ITE, cal una inspecció visual de l’edifici. Aquí el tècnic recull la informació i les dades necessàries per descriure les característiques generals de l’edifici; la seva envolupant, els sistemes constructius, les possibles deficiències detectades en els seus elements comuns i recomanacions de conservació, accessibilitat i sostenibilitat.

Demana informació 🎯
  Accepto la Política de privacitat

  La vigència del certificat d’aptitud de l’edifici depèn del tipus de deficiències establertes en l’informe ITE. Poden ser: sense deficiències, lleus, importants, greus o molt greus. En funció del tipus de deficiències que hi hagi en l’edifici s’ha d’aprovar un programa de rehabilitació. Caldrà realitzar l’execució de les obres de rehabilitació i realitzar verificacions tècniques de forma periòdica, mentre aquestes obres no hagin estat realitzades.

  I el més rellevant: Tots els edificis que han passat la ITE, han de disposar d’un Llibre de l’Edifici per a edificis existents. S’ha d’encarregar a un tècnic de capçalera i ha de contenir instruccions o recomanacions d’ús i manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions, així com un arxiu de documents i un registre d’incidències tècniques, i historial  d’entrades jurídiques i administratives de l’edifici.

  Què és el Llibre de l’Edifici i quina normativa el regula

  És el conjunt de documentació gràfica i escrita, que conforma l’arxiu i el registre, de l’edifici. El Llibre de l’Edifici permet posar a disposició de la comunitat de propietaris (o propietari), les dades i instruccions necessàries per a la seva utilització adequada, i per poder dur a terme la conservació i el manteniment, així com per poder acreditar el compliment de les obligacions dels propietaris a fi de facilitar, si escau, l’esclariment de responsabilitats o la concessió d’ajuts públics.

  A la Llei 38/1999 d’Ordenació de l’Edificació (LOE), ja es feia referència al Llibre de l’Edifici, independentment de l’ús de l’edifici. En aquesta Llei es va incloure aquesta exigència a tot el territori espanyol. Aquesta exigència també era aplicable a tots els edificis d’obra nova, on el promotor d’un edifici, estava obligat a lliurar el Llibre de l’Edifici als usuaris finals. La Llei 18/2007 del Dret a l’habitatge a Catalunya, també regulava el Llibre de l’Edifici d’habitatges, com a instrument d’informació de la vida de l’edifici.

  Normativa que regula el llibre de l'edifici

  Posteriorment el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret 67/2015. Aquest decret en vigor, regula i detalla el contingut del Llibre de l’Edifici dels edificis de nova construcció, dels edificis resultants d’una gran rehabilitació i dels edificis existents.

  Principals novetats del Decret 67/2015 sobre el Llibre de l’Edifici

  L’Informe d’Inspecció Tècnicat amb el nou Decret 67/2015 també ha d’incloure unes recomanacions sobre el manteniment i conservació de l’edifici, indicant les accions que cal dur a terme i la seva periodicitat. Aquestes recomanacions hauran de formar part de les instruccions que contindrà el llibre de l’edifici, que la propietat de l’immoble haurà d’encarregar un cop finalitzada la inspecció tècnica de l’edifici.

  Tot aquest procés de la ITE i el Llibre de l?edifici, ha de permetre implantar una cultura de manteniment i conservació.  Les comunitats hauran de contractar un professional per fer el seguiment del manteniment de l’edifici, independenment de l’actual administrador de finques. El tècnic de capçalera és el professional adequat per a realitzar-les, així com per a gestionar el manteniment de l’edifici.

  Contingut del Llibre de l’Edifici

  El contingut del Llibre de l’Edifici existent s’estableix en els article 23, 24 i 25 del decret, havent de contenir en l’arxiu els següent documents:

  Llibre de l'edifici. Pla de manteniment
  • L’informe d’inspecció tècnica obligatòria ITE.
  • Un programa de rehabilitació que adopti les mesures correctores necessàries per esmenar les deficiències, en el termini que estableixi l’informe d’inspecció tècnica, amb el corresponent acord de la Junta d’aprovació del programa i el seu finançament a través del fons de reserva específic.
  • Els certificats de final d’obra de totes les obres que s’executin en l’edifici
  • El certificat d’eficiència energètica de l’edifici
  • Les instruccions o recomanacions d’ús i manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions
  • Els documents que justifiquin la realització d’operacions de reparació, manteniment i rehabilitació de caràcter obligatori. Així com la identificació de les empreses o professionals que les han realitzades i les garanties que s’han donat. No s’admetran els documents que no siguin factures amb tots els requisits legalment exigibles a aquestes
  • Els certificats d’inscripció en el Registre d’instal· lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya, de les instal·lacions comunes de l’edifici de baixa tensió, gasos combustibles, instal·lacions petrolíferes, instal·lacions tèrmiques i d’ascensors que s’hagin realitzat.
  • Els certificats d’inspeccions tècniques de les instal· lacions comunes sotmeses a reglamentació de seguretat industrial.
  • Tota la documentació que sigui rellevant per al coneixement de l’estat de l’edifici i tota la documentació de què ja es disposi sobre l’edifici.

  Contacta amb l’agent rehabilitador 👇
   Accepto la Política de privacitat

   Actualització 📢

   El Llibre de l’Edifici en els Next Generation

   A l’àmbit estatal es va publicar el Real Decreto 853/2021, de cara a regular els programes d’ajuts en matèria de rehabilitació. Un dels programes regulats per aquest reial decret, és el Programa 5 d’ajuda a l’elaboració del Llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació, per fomentar la implantació i generalització del Llibre de l’Edifici, després de la primera campanya per fomentar la ITE a Catalunya.

   Pots consultar >>> Rehabilitació energètica amb Next Generation EU

   En aquesta normativa s’amplia, als documents esmentats en el punt anterior, amb un bloc II, desenvolupat en dos apartats:

   II.1.-Potencial de millora de les prestacions de l’edifici

   • Es realitzarà l’estudi del potencial de millora de l’edifico partint de l’anàlisi de les seves prestacions en relació amb els requisits bàsics definits en la LOE. Complementàriament, l’informe podrà contenir també un diagnòstic sobre altres exigències com a digitalització, sostenibilitat, cicle de vida, etc.
   • A. Seguretat d’utilització i accessibilitat
   • B. Seguretat contra incendis
   • C. Habitabilitat: Salubritat
   • D. Habitabilitat: Eficiència energètica
   • E. Habitabilitat: Protecció contra el soroll
   • F. Altres: Detecció de presència d’amiant per a la seva eliminació

   II.2.-Pla d’Actuacions per a la Renovació de l’Edifici

   • S’establirà una programació i priorització d’aquestes actuacions, plantejant una obra completa única o bé una obra per fases que es poguessin executar de manera independent, considerant les sinergies i interaccions entre actuacions que permetin facilitar la seva realització i afavorir la reducció de costos i de terminis d’execució

   Deixa un comentari

   Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.